Entry Post

Entry Module
Entry
Main Post Title

Bagong Taon

Post Header Aside
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

Post Content

Masaya ang simula ng taon. Kasama namin ang buong pamilya. Karamihan sa kanila ay mga babae kaya naglaro sila ng baraha kasama ng mga bata.

Kinaumagahan, nagtungo ako sa Samonte Park. Kumuha ako ng larawan ng unang pagsikat ng araw sa taong ito. Bakas pa ang mga kalat ng paputok noong nakaraang gabi at kakaunti pa lang ang mga tao sa parke.

Originally published in Happy Obituary 2006.

Comment Module
Comments
Comments
Comments Actions Snippet
Comments Population
Comment Creation

Commenting is disabled.

There are no comments.